Program Valné hromady

Pokud se v 18:00 hodin nesejde nadpoloviční většina členů jednoty, bude VH zahájená 18:15 hod, pokud jsou přítomni alespoň 1⁄4 členů.
Prezence od 17:30 do 18:00 hodin

 1. Zahájení a přivítaní členů
 2. Volba mandátové, návrhové komise a zapisovatele
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Zpráva o činnosti jednoty 2022
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2022, schválení uzávěrky
 6. Zprava kontrolní komise
 7. Plán činnosti na další období, dotace na mládež a energie
 8. Projednání majetkových záležitostí (prodej,pronájem,darování) – v případě potřeby
 9. Diskuse
 10. Usnesení z valné hromady
 11. Zakončení